• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/yurtdisigorev
  • https://twitter.com/YurtdisiGorev

Yurtdışı Görev

Bilgi Paylaşıldıkça Çoğalır...

Üyelik Girişi
Site Haritası
Memurlar.net

FORUM

Federal Almanya

ALMANYA

GENEL BİLGİLER

ÜLKE ADI Almanya Federal Cumhuriyeti

BAŞKENTİ Berlin

YÖNETİM ŞEKLİ Federal

YÜZÖLÇÜMÜ 357.022 Kilometrekare

NÜFUSU 82.6 milyon

MİLLÎ BAYRAMLAR

(İsim ve tarih)

1 Mayıs Bayramı-01.05 – Birlik Günü- 03.10

DİNÎ BAYRAMLAR

(İsim ve tarih)

25 Mart - Paskalya Arifesi

27 Mart - Paskalya Pazarı

28 Mart - Paskalya

5 Mayıs - Hazreti İsa’nın Göğe Yükselmesi

15 Mayıs - Pantekot Pazarı

16 Mayıs - Pantekot Pazartesisi

25 Aralık - 1. Noel Günü

26 Aralık - 2. Noel Günü

DİNLER Hıristiyanlık-İslamiyet-Yahudilik

ETNİK GRUPLAR Almanlar-Sorblar-Frizyalılar-Danimarkalılar-Alman Sinti ve Romanlar.

GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla) 2.129,800.000.000 Avro

PARA BİRİMİ Avro

VATANDAŞLARIMIZIN TOPLAM SAYISI 1.947.900 (Ayrıca. Yaklaşık 760.000 cıvarında Alman vatandaşlığına geçmiş vatandaşımız var) 2.709.900

TÜRK ÖĞRENCİLERİN SAYISI 562.907

a) Okul Öncesi 44.538

b) İlköğretim 288.093

c) Orta Öğretim (Genel-Meslekî Liseler) 99.290

d)Mesleki ve Çıraklık Eğitimi 77.351

e) Özel Eğitim 29.995

f)Yüksek Öğretim 23.640

GENEL TOPLAM 562.907

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİ SAYISI 187.403

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİ VEREN ÖĞRETMEN SAYISI 1609

a) Bakanlığımızca Görevlendirilen 436

b) Mahallen Görevlendirilen 1170

EĞİTİM SİSTEMİ

Anayasa niteliğinde olan Almanya Federal Cumhuriyeti Temel Yasasının 7. maddesine göre bütün okullar devletin denetimine tabidir. Federal Yapı dolayısıyla eğitimle ilgili yetkiler Federal Devlet ile eyaletler arasında paylaşılmıştır. Eyaletler Okul Öncesi Eğitim ile genel ve mesleki eğitimden sorumludurlar. Bu bakımdan okul çeşit ve sistemleri eyaletten eyalete farklılıklar göstermektedir. Eyaletlerdeki farklılıkları ortadan kaldırmak üzere 14 Ekim 1971 tarihinde yapılan Hamburg Antlaşmasıyla “Eyalet Kültür Bakanları Daimi Konferansı” (KMK) kurulmuştur. Zorunlu eğitim, teşkilatlanma ve diplomaların denklikleri gibi konularda KMK’da alınan kararlarla ortak hareket ve görüş oluşturulmaktadır. Zorunlu eğitim genelde çocuğun altı yaşını doldurmasıyla başlamakta, onsekiz yaşına kadar oniki yıl sürmektedir. Bu sürenin 9-10 yılı temel eğitimde, kalan süre ise meslek eğitiminde geçmektedir. Temel yasanın 7. maddesine göre din dersi dini okulların dışında bütün okullarda isteğe bağlı ders olarak okutulmaktadır. Bu derslere katılım öndört yaşına kadar öğrenci velisinin muvafakati ile bu yaştan itibaren de öğrencinin kendi kararı ile gerçekleşmektedir. Kuruluş, eğitim içeriği ve amaçları bakımından resmi okullara eşdeğer olan özel okullar, çeşitli kuruluşlar tarafından finanse edilmekte, eyaletler tarafından da desteklenmektedir. Aile içindeki eğitim ve öğretimi tamamlamak maksadıyla 3-6 yaş grubu için açılan, ancak devam zorunluluğu olmayan anaokulları (Kita) eğitim sisteminin dışındadır. Bunların çoğu kiliseler, yardım kuruluşları, belediyeler, dernekler ve işletmeler tarafından kurulup, finanse edilmektedir. Bir çeşit özel öğretim kurumu niteliğinde olan anaokulları da devletin gözetim ve denetiminde görevlerini yapmakta, eyaletler ve belediyelerden maddi destek almakta, veliler de gelir durumlarına göre bu kuruma giden çocukları için belirli bir ücret ödemektedirler. 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren bütün Federal Almanya!da her çocuğun hukuken anaokuluna gitme hakkı vardır. Grundschule altı yaşını dolduran tüm çocukların devam ettiği okuldur. Dördüncü yıldan sonra beşinci ve altıncı yıl eğitimleri yönlendirme eğitimidir. Grundschule’yi bitiren öğrenciler çıraklık meslek eğitimi yolunu seçmişlerse 5-6 yıl süren Hauptschule, özgün meslek eğitimi yolunu seçenler 6 yıl süren Realschule’ye, akademik eğitim yapmak isteyenler dokuz yıl süren Gymnasium’a devam ederler. Bu eğitimin sonunda alınan diploma ile Üniversitelere giriş hakkı elde edilmektedir.Çocuklar temelokuldan sonra Hauptschule adi verilen esas okula devam eder. Bugün Hauptschule'ye devam eden her ögrenci, özellikle Almanca, matematik, doğa bilimleri, toplum bilimleri, bir yabancı dil (genellikle İngilizce) ve meslek öğrenimine girişi kolaylaştıracak bir meslek dersi öğrenmektedir.

Hauptschule’yi başarıyla bitirmek, genellikle bir ikili meslek eğitimi olanağı sağlayıp zanaat ve sanayi alanlarında pek çok meslek eğitimine devam yolunu açar. Esas okuldan beş ya da altı yıl sonra ayrılanlar, genellikle bir işletmede meslek öğrenimine başlar ve meslek eğitimine paralel olarak en az 18 yaşına kadar bir meslek okuluna giderler. Federal Almanya’da Üniversite, Hochschule, Fachhochschule, Gesamthochschule gibi isimlendirilen yüksek öğretim kurumları özerk bir yapıya sahip birer eyalet kuruluşlarıdır. Bunların dışında bedensel ve zihinsel nedenlerden dolayı normal derslere katılamayan öğrencilere eğitim veren Sonderschule okulları mevcuttur. Bu okullara 9-10 yıl süreyle devam zorunluluğu vardır. Okula gitme zorunluluğu, çocuğun altı yaşını doldurduğu yıldan 18 yaşına kadar, yani 12 yıl sürer. Çocuk bu sürenin ilk dokuz yılında (bazıeyaletlerde on yıl) bir tam gün okula, sonra, daha ileri eğitime götüren ve genel bilgiler veren bir okula yada tam gün bir meslek okuluna devam etmediği takdirde, okula gitme zorunluluğunu yerine getirmek için belirli

günlerde bir meslek okuluna gider. Resmi okulların hepsi ücretsizdir. Öğretim malzemesi, özellikle okul kitapları, öğrenciye kısmen ücretsiz, kısmen de ödünç olarak verilir. Öğretim malzemesi verilirken gereği halinde ailenin gelirine uygun bir katılım istenir. Ayrıca, on sekiz yaşını doldurmamış ve bir örgün eğitim kurumuna devam etmeyen bütün gençlerin mesleki eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Ortaöğretim düzeyindeki okul çeşitlerinden bir başkası da bir karma model olan entegre (toplu) okuldur (Gesamtschule). Bu tip okulda çocuklar beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar ders görürler. Bazı entegre okulların üst kademesi de vardır. Bu kademedeki sınıflar, aynı liselerin üst sınıfları gibi düzenlenmiştir. Bazı eyaletlerde daha başka okul tipi olarak Regelschule (Thüringen), Mittelschule–ortaokul-(Saksonya), Sekundarschuleortaöğetim okulu-(Saksonya - Anhalt), Integrierte Haupt-und Realschule-Entegre esas ve ortaokul - (Hamburg), Verbundene Haupt-und Realschule-Birleşik Esas

ve Ortaokul- (Hessen, Mecklenburg-Vorpommern), Regionale Schule- Bölgesel okul-(Rheinland-Pfalz) ve Erweiterte Realschule-Genişletilmiş Ortaokul-(Saarland) vardır. Bu okullarda (Hauptschule) esas okul eğitimi ile (Realschule) ortaokul eğitimi biraraya getirilmiştir; yedinci sınıftan itibaren dersler, verilecek bitirme diplomasını dikkate alarak düzenlenmiş sınıflarda ya da kurslarda yapılır. Bu okullarda dokuzuncu ve onuncu sınıflardan sonraki bitirmeler, ortaöğretim düzeyindeki diğer okulların koşullarına göre düzenlenmiştir ve Kültür Bakanları Konferansının 1993

tarihli kararına göre (1996 yılı itibarıyla) bütün eyaletler tarafından karşılıklı olarak tanınmaktadır.

ALMANYA FEDERAL CUMHURIYETINDE EĞITIM ALANINDA GELIŞMELER

OECD tarafından uluslararası boyutta yaptırılan PİSA Araştırmalarının sonuçları Alman Eğitim Sisteminde köklü bir reformun yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle eyaletler eğitim alanında

yasalarında (Berlin-Hessen) ve yönetmeliklerinde bir takım değişikliklere gitmektedirler. Alınan tedbirlerin Türk çocuklarının eğitiminde genelde olumlu etkileri içerdiği gözlemlenmekteyse de bazen olumsuz etkileri de görülmektedir. Alınan ve alınmakta olunan önlemler sonucunda;

1. Gymansium’larda öğrenim süresi kademeli olarak 13 yıldan 12 yıla indirilecek ve mezuniyet için artık Merkezi bir sınav yapılacaktır.

2. İlkokullarda 1. ve 2. sınıflar pedagojik olarak birleştirilecek,başarılı öğrenciler 3. sınıfa, normal öğrenciler 2. sınıfa geçerken,zayıf öğrenciler 3 yılda bu birleştirilmiş 2 sınıfı tamamlayacaktır.

3. 9. veya 10. sınıf sonunda okul türlerine bakılmaksızın Almanca-Matematik ve I. Yabancı Dilden Almanya genelinde merkezi birsınava alınacaktır. Başarılı alanlara Orta Dereceli Okul Diplomasıverilecektir. (Realschule-Hauptschule Diplomaları kalkacaktır.)

4. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına 6 aydan 10 aya kadar sürenyoğun Almanca Dil kursu konulmuştur.

5. İlkokullarda 3. Sınıftan itibaren I. Yabancı Dil (İngilizce)okutulmaya başlanmıştır.

6. Tam Gün Eğitim veren okulların sayısı her yıl artırılmaktadır.Eyaletlerdeki ilkokulların dörtte biri Tam Gün Eğitim veren okullaradönüştürülecektir.

7. Diğer Eyaletlerde de benzer önlemlerin planlandığı bilgilerialınmakta olup, gelişmeler takip edilmektedir.

8. Federal Almanya genelinde daha önce Sonderschule olarak adlandırılan okulların adı yeni eğitim yasaları ile Förderschule olarak değiştirilmektedir.

F

FEDERAL ALMANYA’ DAKİ TEMSİLCİLİKLER VE GÖREV BÖLGELERİ

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ

Eğitim Ataşeliğinin Bulunduğu Başkonsolosluk

Eyaletler ve Görev Bölgeleri

1- Berlin               1-Berlin

                              2-Brandenburg

                              3-Sachsen

                              4-Mecklenburg-Vorpommern 

2-München           5-Bayern 

3-Nürnberg          5-Bayern-Kuzey Bavyera, Aşağı-Yukarı ve Orta Frankanya,                                 Yukarı Pulatina (Oberpfalz)

                              6-Thüringen 

4-Stuttgart           7-Baden-Württemberg 

5-Karlsruhe          7-Baden-Württemberg- Karlsruhe ve Freiburg 

6-Frankfurt          8-Hessen 

7-Mainz                9-Rhenland-Pfalz

                             10-Saarland

8-Köln                  11-Nordrhein-Westfalen- Köln, Bonn, Leverkusen,                                              Aachen,Eschweiler, Gummersbach, Leichlingen,                                                  Wermerskirchen, Hückelhoven, Radevormwald 

9-Düsseldorf       11-Nordrhein-Westfalen-Düsseldorf, Duisburg, Kleve,                                        Krefeld,Mettmann, Mönchengladbach, Neuss,Oberhausen,                                Remscheid, Solingen, Viersen,Wesel, Wuppertal, 

10-Essen             11-Nordrhein-Westfalen-Arnsbergh idare bölgesi, 

11-Münster          11-Nordrhein-Westfalen-Münster ve Detmold Dusseldorf                                   idare bölgesinin Essen ve Mülheimruhr şehirleri 

12-Hannover       12-Niedersachsen

                             13-Bremen

                             14-Sachsen-Anhalt 

13-Hamburg        15-Hamburg

                             16-Schleswig-Holstein


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam62
Toplam Ziyaret1122764
Facebook
google